جستجو در سایت

موارد مرگ‌ومیر ناشی از انواع سرطان در ایران براساس گزارش سیمای مرگ در سال ۸۲ و۸۳ ودر ۲۳ استان کشور

موارد مرگ‌ومیر ناشی از انواع سرطان در ایران براساس گزارش سیمای مرگ در سال ۸۲ و۸۳ ودر ۲۳ استان کشور
تیر ۴, ۱۳۹۷

جدول ۱: موارد مرگ‌ومیر ناشی از انواع سرطان در ایران براساس گزارش سیمای مرگ در سال ۸۲ و۸۳ ودر ۲۳ استان کشور *

 

ردیف نوع سرطان تخمین موارد مرگ و میر برای کل کشور سال ۸۲ تخمین موارد مرگ و میر برای کل کشور سال ۸۳
مرد زن تعداد مرد زن تعداد
۱ معده ۴۰۱۴ ۲۳۰۸ ۶۳۲۲ ۵۳۰۱ ۲۷۹۲ ۸۱۰۶
۲ ریه و برونش ۲۳۲۰ ۱۰۷۶ ۳۳۹۶ ۳۲۱۹ ۱۲۴۴ ۴۴۷۵
۳ کبد ۱۳۹۶ ۱۰۶۴ ۲۴۶۰ ۱۹۳۹ ۱۲۳۵ ۳۱۷۸
۴ لوسمی ۱۴۳۹ ۱۰۰۴ ۲۴۴۳ ۲۱۰۸ ۱۴۰۵ ۳۵۱۵
۵ مغز ۱۲۶۲ ۹۱۲ ۲۱۷۴ ۱۰۰۴ ۸۱۹ ۱۸۲۴
۶ کولون ۱۰۳۱ ۶۳۲ ۱۶۶۲ ۶۸۰ ۴۵۰ ۱۱۳۱
۷ مری ۸۶۵ ۷۳۲ ۱۵۹۶ ۱۲۱۰ ۸۱۸ ۲۰۳۰
۸ پروستات ۳۲ ۰ ۱۰۳۴ ۱۵۵۰ ۰ ۱۵۵۷
۹ پستان ۶۰۲ ۸۶۴ ۷۹۶ ۳۸ ۱۰۹۹ ۱۱۳۲
۱۰ حنجره ۴۱۴ ۲۶۷ ۸۶۹ ۷۰۴ ۳۲۶ ۱۰۳۲
۱۱ مثانه ۲۷۰ ۱۰۳ ۵۱۷ ۵۷۹ ۱۵۷ ۷۳۸
۱۲ لنفوم و هوچکین ۲۳۵ ۱۶۹ ۴۳۹ ۲۹۱ ۱۶۷ ۴۵۹
۱۳ لوزالمعده ۲۴۸ ۱۶۸ ۴۰۳ ۲۸۴ ۱۹۰ ۴۷۵
۱۴ پوست ۱۳۴ ۱۴۱ ۳۸۹ ۲۵۶ ۱۳۰ ۳۸۶
۱۵ لب و دهان ۱۳۴ ۱۰۱ ۲۳۵ ۱۰۶ ۷۴ ۱۸۱
۱۶ کلیه ۰ ۱۰۱ ۲۳۵ ۲۱۳ ۱۱۹ ۳۳۳
۱۷ دهانه رحم ۰** ۲۱۷ ۲۱۷ ۰ ۳۲۶ ۳۲۵
۱۸ میلیوم مولتیپل ۰ ۶۶ ۱۶۵ ۷۴ ۴۲ ۱۱۶
۱۹ سایر بخش‌های رحم ۰ ۱۴۸ ۱۴۸ ۰ ۲۲۹ ۲۲۸
۲۰ تخمدان ۰ ۱۳۶ ۱۳۶ ۰ ۲۰۵ ۲۰۴
۲۱ روده کوچک NA NA NA ۶۲۳ ۳۷۷ ۱۰۰۱
۲۲ استخوان NA NA NA ۲۷۰ ۱۳۷ ۴۰۸
۲۳ بیضه NA NA NA ۳۴ ۰ ۳۴
۲۴ تیروئید NA NA NA ۵۹ ۷۱ ۱۳۰
۲۵ آدرنال NA NA NA ۹ ۶ ۱۶
۲۶ سایر غدد درون‌ریز NA NA NA ۷۳ ۵۲ ۱۲۵
۲۷ سایر NA NA NA ۱۲۲۳ ۸۷۷ ۲۱۰۳
۲۸ جمع ۱۰۲۰۹ ۲۵۷۳۶ ۱۵۵۲۹ ۲۱۸۴۷ ۱۳۳۴۷ ۳۵۲۳۹

*بر اساس گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۵.معاونت سلامت،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.

**در گزارش ۹۹ مورد ذکر شده است.

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*

code