جستجو در سایت

جدول تعداد و درصد سرطان‌های شایع کشور در زنان در سال ۱۳۸۶ به تفکیک استان‌ها

جدول تعداد و درصد سرطان‌های شایع کشور در زنان در سال ۱۳۸۶ به تفکیک استان‌ها
تیر ۵, ۱۳۹۷

جدول تعداد و درصد سرطان‌های شایع کشور در زنان در سال ۱۳۸۶ به تفکیک استان‌ها

ردیف نام استان Breast Skin Colon & Rectum Stomach Esophagus Hemato.sys Thyroid Ovary Lymph node Bladder
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱ آذربایجان شرقی ۳۰۶ ۱۹/۴۹ ۱۷۴ ۱۱/۰۹ ۱۳۴ ۸/۵۴ ۱۴۶ ۹/۳۰ ۱۲۰ ۷/۶۴ ۱۰۵ ۶/۶۹ ۷۲ ۴/۵۹ * * ۵۱ ۳/۲۵ ۶۷ ۴/۲۷
۲ آذربایجان غربی ۲۰۷ ۲۱/۱۹ ۹۴ ۹/۶۲ ۷۵ ۷/۶۸ ۸۸ ۹/۰۱ ۱۱۲ ۱۱/۴۶ ۴۳ ۴/۴۰ ۳۴ ۳/۴۸ ۳۴ ۳/۴۸ ۲۹ ۲/۹۷ * *
۳ اردبیل ۳۶ ۱۲/۰۸ ۳۶ ۱۲/۰۸ ۱۲ ۴/۰۳ ۵۴ ۱۸/۱۲ ۴۶ ۱۵/۴۴ ۱۵ ۵/۰۳ ۱۳ ۴/۳۶ * * * * * *
۴ بوشهر ۸۰ ۲۹/۶۳ ۳۷ ۱۳/۷۰ ۱۷ ۶/۳۰ * * * * ۱۸ ۶/۶۷ ۱۳ ۴/۸۱ ۱۲ ۴/۴۴ ۷ ۲/۵۹ ۱۵ ۵/۵۶
۵ تهران ۱۵۷۳ ۳۴/۰۹ ۵۰۰ ۱۰/۸۴ ۴۲۷ ۹/۲۵ ۲۱۹ ۴/۷۵ ۱۱۵ ۲/۴۹ ۱۲۹ ۲/۸۰ ۱۵۲ ۳/۲۹ ۱۹۹ ۴/۳۱ * * * *
۶ چهارمحال بختیاری ۳۶ ۱۴/۷۵ ۳۶ ۱۴/۷۵ ۲۴ ۹/۸۴ ۱۶ ۶/۵۶ * * ۲۰ ۸/۲۰ ۱۹ ۷/۷۹ ۱۵ ۶/۱۵ ۹ ۳/۶۹ ۸ ۳/۲۸
۷ خراسان شمالی ۲۵ ۱۵/۳۴ ۳۶ ۲۲/۰۹ ۷ ۴/۲۹ ۶ ۳/۶۸ ۱۸ ۱۱/۰۴ * * ۶ ۳/۶۸ * * * * ۵ ۳/۰۷
۸ خراسان رضوی ۵۴۵ ۲۲/۸۸ ۲۵۰ ۱۰/۵۰ ۱۲۸ ۵/۳۷ ۱۳۱ ۵/۵۰ ۲۴۶ ۱۰/۳۳ ۱۴۶ ۶/۱۳ * * ۶۹ ۲/۹۰ * * ۶۳ ۲/۶۴
۹ خراسان جنوبی ۳۱ ۲۵/۶۲ ۲۲ ۱۸/۱۸ ۴ ۳/۳۱ ۶ ۴/۹۶ ۱۱ ۹/۰۹ * * * * * * ۷ ۶/۷۹ ۳ ۲/۴۸
۱۰ ایلام ۳۱ ۲۲/۴۶ ۳۱ ۲۲/۴۶ ۳ ۲/۱۷ ۸ ۵/۸۰ ۱۶ ۱۱/۵۹ ۱۰ ۷/۲۵ * * * * * * * *
۱۱ اصفهان ۵۴۹ ۲۷/۲۶ ۲۸۹ ۱۴/۳۵ ۱۶۳ ۸/۰۹ ۸۶ ۴/۲۷ * * ۸۱ ۴/۰۲ ۱۱۰ ۵/۴۶ ۸۵ ۴/۲۲ ۷۳ ۳/۶۲ ۵۶ ۲/۷۸
۱۲ خوزستان * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
۱۳ زنجان ۵۰ ۲۰/۶۶ ۴۱ ۱۶/۹۴ ۲۶ ۱۰/۷۴ ۲۸ ۱۱/۵۷ ۲۵ ۱۰/۳۳ * * ۷ ۲/۸۹ * * ۶ ۲/۴۸ ۷ ۲/۸۹
۱۴ سمنان ۴۱ ۲۱/۳۵ ۲۳ ۱۱/۹۸ ۲۸ ۱۴/۵۷ ۲۲ ۱۱/۴۶ ۱۳ ۶/۷۷ ۷ ۳/۶۵ * * * * * * ۸ ۴/۱۷
۱۵ سیستان بلوچستان ۵۳ ۱۶/۹۳ ۲۸ ۸/۹۵ ۱۴ ۴/۴۷ ۱۹ ۶/۰۷ ۲۶ ۸/۳۱ ۲۸ ۸/۹۵ ۱۱ ۳/۵۱ * * ۱۶ ۵/۱۱ ۱۰ ۳/۱۹
۱۶ فارس ۴۵۱ ۲۳/۶۶ ۲۵۱ ۱۳/۱۷ ۱۱۶ ۶/۰۹ ۱۰۳ ۵/۴۰ * * ۱۰۶ ۵/۵۶ ۱۰۰ ۵/۲۵ ۶۷ ۳/۵۲ * * ۶۳ ۳/۳۱
۱۷ قم ۹۳ ۳۱/۳۱ ۳۴ ۱۱/۴۵ ۲۶ ۸/۷۵ ۱۷ ۵/۷۲ ۲۰ ۶/۷۳ * * ۱۳ ۴/۳۸ ۷ ۲/۳۶ * * * *
۱۸ کردستان ۷۹ ۱۷/۷۹ ۵۹ ۱۳/۲۹ ۱۷ ۳/۸۳ ۳۷ ۸/۳۳ ۵۵ ۱۲/۳۹ ۳۱ ۶/۸۹ * * ۱۳ ۲/۹۳ ۱۳ ۲/۹۳ ۱۶ ۳/۶۰
۱۹ کرمان ۱۷۴ ۲۲/۷۵ ۱۰۴ ۱۳/۵۹ ۴۷ ۶/۱۴ ۳۵ ۴/۵۸ * * ۵۰ ۶/۵۴ ۳۷ ۴/۸۴ ۲۲ ۲/۸۸ ۲۷ ۳/۵۳ ۳۳ ۴/۳۱
۲۰ کرمانشاه ۱۸۶ ۲۵/۱۰ ۹۷ ۱۳/۰۹ ۶۶ ۸/۹۱ ۴۸ ۶/۴۸ ۴۴ ۵/۹۴ ۳۸ ۵/۱۳ ۲۳ ۳/۱۰ ۱۸ ۲/۴۳ * * ۱۹ ۲/۵۶
۲۱ کهکیلویه و بویراحمد ۱۵ ۹/۲۰ ۳۵ ۲۱/۴۷ ۱۱ ۶/۷۵ ۱۲ ۷/۳۵ ۵ ۳/۰۷ ۱۳ ۷/۹۸ ۱۴ ۸/۵۹ ۱۱ ۶/۷۵ * * ۶ ۳/۶۸
۲۲ قزوین ۷۸ ۲۱/۶۷ ۵۵ ۱۵/۲۸ ۱۹ ۵/۲۸ ۲۴ ۶/۶۷ ۱۲ ۳/۳۳ ۱۸ ۵/۰۰ ۱۷ ۷/۴۲ * * ۱۸ ۵/۰۰ ۱۲ ۳/۳۳
۲۳ گلستان ۱۰۹ ۲۲/۰۲ ۴۹ ۹/۹۰ ۵۰ ۱۰/۱۰ ۴۳ ۸/۶۹ ۵۴ ۱۰/۹۱ ۱۹ ۳/۸۴ ۱۶ ۳/۲۳ ۱۹ ۳/۸۴ ۱۴ ۲/۸۳ * *
۲۴ گیلان ۲۴۹ ۲۷/۰۷ ۱۱۱ ۱۲/۰۷ ۱۰۸ ۱۱/۷۴ ۹۵ ۱۰/۳۳ ۵۵ ۵/۹۸ ۳۷ ۴/۰۲ * * ۲۷ ۲/۹۳ ۲۱ ۲/۲۸ ۳۸ ۴/۰۲
۲۵ لرستان ۱۰۹ ۲۱/۶۳ ۹۴ ۱۸/۶۵ ۲۶ ۵/۱۶ ۴۴ ۸/۷۳ ۴۴ ۸/۷۳ ۱۵ ۲/۹۸ ۱۶ ۳/۱۷ ۲۱ ۴/۱۷ * * ۱۸ ۳/۵۷
۲۶ مازندران ۲۶۵ ۲۵/۵۸ ۹۹ ۹/۵۶ ۱۰۱ ۹/۷۵ ۱۱۹ ۱۱/۴۹ ۷۷ ۷/۴۳ ۴۹ ۴/۷۳ ۴۵ ۴/۳۴ ۳۰ ۲/۹۰ * * * *
۲۷ مرکزی ۹۷ ۲۳/۷۲ ۶۴ ۱۵/۶۵ ۳۱ ۷/۵۸ ۲۲ ۵/۳۸ ۱۸ ۴/۴۰ ۲۱ ۵/۱۳ ۱۵ ۳/۶۷ ۱۶ ۳/۹۱ ۱۷ ۴/۱۶ * *
۲۸ هرمزگان ۶۷ ۲۴/۹۱ ۱۹ ۷/۰۶ ۲۰ ۷/۴۳ ۱۱ ۴/۰۹ ۱۲ ۴/۴۶ ۱۷ ۶/۳۲ * * ۱۲ ۴/۴۶ ۹ ۳/۳۵ ۱۰ ۳/۷۲
۲۹ همدان ۱۱۱ ۲۱/۰۲ ۸۸ ۱۶/۶۷ ۳۶ ۶/۸۲ ۳۷ ۷/۰۱ ۲۴ ۴/۵۵ ۴۲ ۷/۹۵ ۱۳ ۲/۴۶ ۲۱ ۳/۹۸ ۱۵ ۲/۸۴ ۱۲ ۲/۲۷
۳۰ یزد ۹۰ ۲۱/۳۳ ۷۱ ۱۶/۸۲ ۳۳ ۷/۸۲ ۱۷ ۴/۰۳ ۱۵ ۳/۵۵ ۱۷ ۴/۰۳ ۱۹ ۴/۵۰ * * ۱۲ ۲/۸۴ ۱۲ ۲/۸۴
۳۱ کل کشور ۶۹۷۶ ۲۵/۴۶ ۳۴۰۳ ۱۲/۴۲ ۲۱۲۷ ۷/۷۶ ۱۷۳۵ ۶/۳۳ ۱۴۱۲ ۵/۱۵ ۱۲۸۳ ۴/۶۸ ۱۰۱۸ ۳/۷۱ ۹۴۹ ۳/۴۵ ۷۳۵ ۲/۶۸ ۷۸۱ ۲/۸۵
ارسال شده در دسته‌بندی نشده

ارسال نظر

*

code