جستجو در سایت

جدول تعداد و درصد ده سرطان شایع کشور براساس جمع کل زن و مرد در سال ۱۳۸۷

جدول تعداد و درصد ده سرطان شایع کشور براساس جمع کل زن و مرد در سال ۱۳۸۷
تیر ۵, ۱۳۹۷

جدول تعداد و درصد ده سرطان شایع کشور براساس جمع کل زن و مرد در سال ۱۳۸۷

۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
نوع سرطان
ردیف
%۱۴.۷۳
۸۸۰۶
%۱۴.۷۷
۹۱۶۸
%۱۳.۰۸
۹۹۶۴
پوست
۱
%۱۱.۱۶
۶۶۷۵
%۱۱.۵۹
۷۱۹۲
%۱۱.۳۱
۸۶۱۶
پستان
۲
%۹.۸۷
۵۹۰۳
%۱۰.۰۴
۶۲۳۵
%۱۰.۱۷
۷۷۵۱
معده
۳
%۷.۵۱
۴۴۹۳
%۷.۸۷
۴۸۸۷
%۸.۱۲
۶۱۸۵
کولون و رکتوم
۴
%۶.۷۸
۴۰۵۳
%۷.۱۱
۴۴۱۷
%۶.۳۵
۴۸۴۰
مثانه
۵
%۵.۷۱
۳۴۱۲
%۵.۷۷
۳۵۸۵
%۵.۷۶
۴۳۹۳
سیستم خونساز
۶
%۵.۳۱
۳۱۷۶
%۵.۰۷
۳۱۴
%۵.۱۵
۳۹۲۲
مری
۷
%۴.۷۱
۲۸۱۵
%۵.۰۹
۳۱۶۴
%۴.۹
۳۷۳۳
پروستات
۸
%۳.۲۱
۱۹۲۲
%۳.۳۳
۲۰۶۶
۳۰۵۰
ریه
۹
*
*
*
*
%۲.۸۷
۲۱۹۴
مغز و دستگاه اعصاب مرکزی
۱۰

* به علت اینکه سرطان‌های مغز و دستگاه عصبی در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ جزء ده سرطان شایع نبوده‌اند ارقام مربوطه در جدول قید نشده است.

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*

code