(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: آزمایش جدید خون مخفی مدفوع (FOBT)، نوید آیندۀ روشنی در تشخیص سرطان کولون می‌دهد
جستجو در سایت

آزمایش جدید خون مخفی مدفوع (FOBT)، نوید آیندۀ روشنی در تشخیص سرطان کولون می‌دهد

آزمایش جدید خون مخفی مدفوع (FOBT)، نوید آیندۀ روشنی در تشخیص سرطان کولون می‌دهد

آزمایش جدید خون مخفی مدفوع (FOBT(Fecal Occut Blood Test  نوید آیندۀ روشنی در تشخیصسرطان کولون می‌دهد

در یک مطالعۀ بزرگ آینده‌نگر که توسط سه مرکز پزشکی کایزر در کالیفرنیای شمالیNorthern California Kaiser Permanente انجام شده، نوعی آزمایش خون مخفی مدفوع (FOBT) به نام آزمایش ایمنی- شیمیایی مدفوع (fecal immunochemical test) یا FIT نشان داد برای شناسایی اختصاصی سرطان کولورکتال چپ مناسب است که حساسیت بالایی هم دارد. این نتایج در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط مجلۀ انجمن ملی سرطان به صورت اینترنتی منتشر شد.

>

محققان ۳۹۴/۷ نفر از اعضای واجد شرایط بیمه سلامت کایزر Kaiser را که ۵۰ ساله یا مسن‌تر بودند و هیچگونه سابقۀ سرطان شخصی یا خانوادگی سرطان کولورکتال نداشتند، در مطالعه گنجاندند. تمام شرکت کنندگان، مدفوع را برای استفاده در سه ورقه جمع‌آوری کردند و نمونه‌های هر ورقه آزمایش برای سه آزمایش مورد استفاده قرار گرفت: یک آزمایش unrehydrated guaiac حساس( GT(Guaiac Test که نوع حساس‌تری از آزمایشِِ متداول(FOBT(Fecal Occult Blood(متعارف (استاندارد) است)،( FIT(Fecal Immunochemical Test و ترکیبی از این دو روش. از تمام شرکت‌کنندگان، ۸۴۱/۵ نفر ورقه را به‌طرز درستی آماده کرده بودند و حداقل یک نتیجۀ آزمایش قابل استفاده داشتند. از بین این افراد ۱۱ نفر حداقل یک نتیجۀ مثبت داشتند.

>

محققان توصیه کردند که تمام شرکت‌کنندگانی که نتیجۀ آزمایش FIT یا آزمایش ترکیبی آنها مثبت شد، کولونوسکوپی شوند، و تمام شرکت‌کنندگانی که نتیجۀ آزمایش آنها منفی شد سیگموئیدوسکوپی Sigmoidoscopy شوند، که فقط می‌تواند کولون چپ را ببیند، و تنها تشخیص سرطان کولورکتال چپ را می‌توان در آزمایش‌های مختلف مقایسه کرد. تمام شرکت‌کنندگان به مدت دو سال، یا تا زمان تشخیص نئوپلاسم کولورکتال، یا زمان مرگ، هرکدام که زودتر بود، پیگیری شدند.

روش FIT 8/81 درصد حساسیت برای تشخیص کارسینومای کولورکتال داشت و ۵/۲۹ درصد در تشخیص آدنومی پیشرفتۀ کولورکتال (تومور‌های غیرسرطانی) حساسیت داشت. اختصاصی بودن این روش در مورد کارسینوما ۹/۹۶ درصد و در مورد آدنوم ۳/۹۷ بود که در روش ترکیبی این اعداد به۱/۹۸ و ۴/۹۸ می‌رسیدند.
گرچه محققان مستقیماً روش FIT را با روش ترکیبی FOBT متعارف (استاندارد) مقایسه نکردند، مقایسه‌های اخیر دیگر برتری آن را نشان می‌دهند، آنها می‌گویند: «روش FIT سرطان کولورکتال چپ را به‌طور اختصاصی تشخیص می‌دهد و حساسیت بالایی هم دارد» و نتیجه می‌گیرند که: «ممکن است جایگزین مناسبی برای آزمایش متعارف (استاندارد) کنونی باشد.»

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*