جستجو در سایت

جدول ASR به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در سرطان‌های شایع در مردان و زنان … در سال ۱۳۸۶

جدول ASR به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در سرطان‌های شایع در مردان و زنان … در سال ۱۳۸۶
تیر ۶, ۱۳۹۷

جدول ASR به ترتیب فراوانی در استان‌های کشور در سرطان‌های شایع در مردان و زنان براساس موارد گزارش شده از دانشگاه‌ها در سال ۱۳۸۶

>

ردیف نام استان پوست پستان معده روده بزرگ مثانه خون مری پروستات لنفوم ریه
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
۱ رضوی خراسان ۲۷/۲۶ ۰/۳۰ ۷/۳۳ ۲۲/۹۰ ۵/۵۳ ۸/۵۰ ۳/۷۴ ۱۰/۵۳ ۶/۸۴ ۱۰/۳۵ ۱۳/۷۹ ۱۱/۲۸ * ۹/۷۰ ۲/۵۳ ۳/۹۰ ۲/۰۲ ۷/۲۹
۲ اصفهان ۳۳/۳۳ ۰/۷۶ ۵/۳۸ ۱۰/۵۸ ۱۰/۴۱ ۱۱/۶۷ ۳/۷۴ ۱۶/۸۳ ۴/۷۲ ۸/۴۸ ۲/۱۷ ۳/۲۰ * ۱۳/۱۵ ۳/۲۲ ۴/۱۶ ۱/۵۵ ۲/۶۰
۳ یزد ۲۵/۶۰ ۰/۵۸ ۵/۲۰ ۷/۱۹ ۹/۷۷ ۷/۸۱ ۳/۹۰ ۱۶/۰۹ ۵/۲۵ ۱۰/۳۶ ۴/۷۲ ۴/۹۶ * ۷/۷۴ ۲/۸۹ ۴/۷۵ ۱/۵۱ ۵/۵۷
۴ مازندران ۲۴/۹۰ ۰/۴۰ ۱۱/۶۹ ۱۹/۲۷ ۱۰/۲۱ ۱۰/۵۰ ۱/۸۰ ۸/۱۶ ۴/۳۱ ۶/۰۷ ۸/۷۸ ۷/۲۸ * ۱۰/۲۴ ۱/۱۵ ۳/۲۵ ۱/۰۶ ۳/۳۷
۵ تهران ۳۳/۸۶ ۰/۵۸ ۵/۰۷ ۱۰/۸۰ ۹/۸۶ ۱۰/۰۶ ۲/۴۲ ۹/۱۴ ۲/۵۲ ۴/۳۴ ۲/۶۴ ۲/۶۴ * ۱۲/۰۶ ۱/۴۱ ۲/۲۵ ۲/۱۲ ۴/۵۵
۶ گیلان ۲۹/۴۸ ۰/۲۸ ۱۱/۷۴ ۲۲/۷۴ ۱۳/۲۹ ۱۰/۵۹ ۴/۸۸ ۱۹/۹۳ ۴/۰۵ ۶/۵۰ ۷/۱۴ ۸/۸۷ * ۸/۷۶ ۱/۷۱ ۲/۵۸ ۱/۷۴ ۶/۱۵
۷ سمنان ۲۰/۴۴ ۰/۹۶ ۱۱/۳۸ ۱۹/۹۲ ۱۳/۲۸ ۱۳/۹۸ ۳/۹۱ ۱۰/۷۶ ۲/۹۰ ۳/۲۵ ۶/۹۷ ۸/۸۵ * ۷/۰۲ ۰/۰۰ ۴/۱۳ ۳/۵۸ ۱۳/۹۸
۸ فارس ۲۹/۲۲ ۱/۲۵ ۷/۲۸ ۱۱/۲۱ ۸/۰۷ ۱۰/۰۲ ۴/۴۵ ۱۷/۸۹ ۶/۱۴ ۱۰/۱۰ ۲/۰۰ ۴/۰۹ * ۱۲/۸۰ ۱/۴۵ ۲/۷۱ ۳/۵۸ ۷/۲۹
۹ اردبیل ۸/۲۸ ۰/۰۰ ۱۴/۲۴ ۲۲/۷۹ ۲/۵۰ ۴/۸۷ ۱/۰۲ ۷/۴۵ ۳/۵۲ ۳/۰۹ ۱۲/۸۳ ۱۰/۲۳ * ۳/۹۶ ۱/۲۹ ۲/۴۳ ۱/۵۴ ۱/۶۸
۱۰ همدان ۱۷/۷۸ ۰/۲۲ ۶/۹۷ ۱۳/۵۰ ۶/۶۶ ۵/۸۹ ۲/۱۶ ۱۶/۹۲ ۶/۲۴ ۱۰/۱۸ ۴/۳۹ ۶/۳۵ * ۵/۵۵ ۱/۹۷ ۲/۶۰ ۰/۷۵ ۴/۱۴
۱۱ قزوین ۱۹/۰۵ ۰/۹۶ ۵/۸۶ ۱۶/۲۴ ۵/۳۳ ۶/۲۷ ۳/۱۸ ۱۰/۳۲ ۴/۳۶ ۶/۹۴ ۳/۲۱ ۳/۸۰ * ۹/۹۳ ۳/۲۱ ۱/۳۸ ۱/۰۴ ۵/۸۹
۱۲ آذربایجان غربی ۱۹/۸۳ ۰/۴۹ ۹/۹۲ ۲۰/۹۵ ۷/۹۲ ۷/۲۶ ۲/۰۲ ۱۳/۳۷ ۳/۷۵ ۱۲/۲۰ ۱۲/۰۴ ۹/۶۸ * ۴/۶۸ ۳/۳۳ ۳/۵۰ ۳/۰۲ ۱۱/۷۸
۱۳ کرمان ۱۵/۷۷ ۰/۳۱ ۳/۰۴ ۶/۶۴ ۵/۱۱ ۴/۶۸ ۳/۳۱ ۱۱/۱۷ ۴/۵۱ ۷/۸۴ ۶/۲۸ ۱/۸۰ * ۲/۵۳ ۲/۱۷ ۳/۷۹ ۲/۲۴ ۵/۳۵
۱۴ خوزستان ۲۶/۰۷ ۰/۷۵ ۳/۵۰ ۸/۰۶ ۵/۱۸ ۶/۹۱ ۲/۳۷ ۸/۹۰ ۴/۹۴ ۷/۴۱ ۱/۹۷ ۲/۴۹ * ۶/۷۴ ۲/۳۰ ۳/۰۵ ۲/۲۰ ۴/۱۸
۱۵ کردستان ۱۵/۵۳ ۰/۵۲ ۷/۸۹ ۲۵/۵۲ ۳/۵۴ ۶/۳۸ ۳/۲۲ ۱۰/۰۲ ۵/۵۰ ۶/۷۶ ۴/۳۹ ۹/۹۴ * ۶/۱۴ ۱/۵۲ ۱/۸۳ ۳/۱۵ ۷/۷۱
۱۶ کرمانشاه ۲۶/۹۲ ۰/۷۹ ۷/۶۰ ۱۴/۸۴ ۱۰/۵۴ ۷/۳۸ ۳/۱۷ ۱۲/۶۴ ۵/۷۱ ۹/۵۲ ۷/۳۳ ۵/۳۷ * ۸/۲۸ ۰/۸۴ ۳/۲۳ ۲/۲۸ ۶/۳۳
۱۷ گلستان ۱۷/۵۷ ۰/۱۶ ۷/۶۹ ۱۶/۹۶ ۹/۳۰ ۸/۹۳ ۰/۸۵ ۴/۳۰ ۲/۳۹ ۴/۱۹ ۱۱/۰۴ ۱۳/۷۳ * ۴/۳۹ ۱/۹۴ ۲/۱۳ ۰/۱۴۳ ۴/۵۲
۱۸ مرکزی ۱۹/۸۲ ۰/۴۴ ۴/۸۲ ۱۱/۲۲ ۶/۶۷ ۸/۶۴ ۳/۳۰ ۱۱/۶۳ ۴/۰۷ ۴/۹۵ ۴/۱۶ ۳/۵۳ * ۶/۵۲ ۲/۷۵ ۳/۵۸ ۲/۵۰ ۳/۰۹
۱۹ قم ۲۴/۳۶ ۰/۷۳ ۴/۷۸ ۱۴/۳۶ ۷/۳۴ ۱۰/۷۹ ۰/۹۴ ۹/۴۹ ۴/۲۶ ۲/۳۴ ۶/۲۸ ۵/۱۶ * ۸/۰۰ ۰/۹۵ ۱/۸۳ ۲/۲۷ ۶/۴۴
۲۰ ایلام ۱۴/۵۳ ۱/۵۸ ۵/۶۸ ۱۱/۲۵ ۱/۷۵ ۵/۱۲ ۱/۲۸ ۵/۴۹ ۴/۵۴ ۱۱/۹۱ ۸/۲۶ ۱۰/۲۸ * ۷/۵۰ ۱/۲۱ ۳/۶۶ ۱/۴۳ ۱/۱۳
۲۱ بوشهر ۲۴/۸۳ ۰/۲۷ ۱/۷۵ ۴/۷۳ ۵/۳۶ ۵/۰۹ ۴/۵۰ ۷/۴۴ ۴/۲۶ ۸/۱۸ ۱/۲۸ ۱/۱۲ * ۳/۸۵ ۱/۴۶ ۲/۱۲ ۵/۳۶ ۱/۲۶
۲۲ چهارمحال بختیاری ۱۱/۴۴ ۰/۶۶ ۵/۳۹ ۱۹/۴۴ ۸/۰۹ ۴/۰۷ ۲/۷۰ ۱۹/۶۷ ۵/۱۳ ۸/۵۲ ۱/۷۸ ۲/۷۷ * ۶/۵۷ ۲/۳۰ ۴/۷۵ ۲/۱۷ ۱/۸۶
۲۳ زنجان ۱۳/۵۸ ۰/۴۲ ۸/۴۲ ۲۱/۷۵ ۷/۷۸ ۱۰/۵۴ ۱/۹۰ ۹/۲۸ ۰/۵۷ ۳/۶۶ ۷/۴۸ ۶/۷۶ * ۴/۱۵ ۱/۴۲ ۲/۹۱ ۱/۷۹ ۵/۹۷
۲۴ لرستان ۱۷/۷۶ ۰/۴۶ ۸/۱۲ ۱۵/۹۸ ۴/۵۲ ۶/۳۰ ۳/۲۲ ۱۰/۳۹ ۲/۳۹ ۳/۹۰ ۷/۵۸ ۷/۱۳ * ۶/۶۲ ۱/۴۷ ۱/۲۸ ۱/۵۷ ۲/۳۵
۲۵ کهکیلویه و بویراحمر ۶/۰۳ ۰/۵۲ ۵/۶۸ ۱۱/۲۵ ۵/۲۹ ۴/۰۷ ۲/۶۶ ۱۵/۵۷ ۵/۱۳ ۷/۴۲ ۲/۲۹ ۳/۹۰ * ۵/۴۵ ۰/۹۷ ۳/۸۵ ۱/۹۶ ۱/۹۹
۲۶ خراسان جنوبی ۳/۹۷ ۰/۴۳ * ۰/۵۸ ۰/۰۰ ۰/۴۷ ۰/۴۹ ۰/۳۰ ۰/۵۷ ۰/۹۲ ۰/۴۱ ۱/۱۰ * * ۰/۳۷ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۳۱
۲۷ هرمزگان ۱۲/۸۳ ۰/۶۶ ۲/۴۴ ۴/۴۵ ۳/۹۵ ۵/۰۹ ۲/۱۷ ۶/۲۵ ۲/۸۱ ۳/۴۱ ۲/۵۹ ۱/۳۳ * ۴/۴۶ ۱/۱۸ ۲/۳۹ ۰/۸۴ ۱/۸۱
۲۸ آذربایجان شرقی ۲۲/۸۳ ۰/۴۹ ۱۲/۰۶ ۲۶/۹۷ ۱۰/۵۶ ۱۰/۸۰ ۴/۸۸ ۱۵/۷۵ ۷/۳۸ ۱۲/۲۰ ۹/۹۲ ۱۰/۷۶ * ۸/۹۷ ۳/۳۳ ۵/۰۵ ۴/۴۸ ۸/۲۲
۲۹ خراسان شمالی ۸/۷۹ ۰/۳۳ ۱/۸۷ ۱۰/۶۵ ۲/۷۲ ۳/۶۸ ۱/۸۹ ۵/۴۲ ۰/۲۸ ۱/۲۴ ۶/۳۵ ۱۲/۷۷ * ۴/۹۷ ۱/۰۴ ۲/۱۲ ۰/۶۵ ۰/۹۹
۳۰ سیستان ۵/۷۰ ۰/۲۱ ۲/۳۵ ۳/۶۴ ۱/۵۳ ۱/۹۶ ۱/۱۹ ۲/۴۱ ۳/۱۷ ۳/۲۷ ۲/۷۳ ۲/۵۸ * ۲/۰۶ ۱/۰۵ ۱/۷۴ ۰/۸۵ ۱/۶۷
ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*

code