(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: افزایـش خـطـر ســرطـان در اثـر سیــتی اسکـن.
جستجو در سایت

افزایـش خـطـر ســرطـان در اثـر سیــتی اسکـن.

افزایـش خـطـر ســرطـان در اثـر سیــتی اسکـن.

میلیونها آمریکایی، مخصوصاً کودکان، به طور غیر لازم برای تشخیص بیماریها در معرض پرتوهای اشعه X قرار میگیرند که خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدهد.
بر طبق گزارشها؛ در دههای اخیر، حدود ۲ درصد از همه سرطانها در ایالت متحده به علت پرتوگیری از سیتی اسکنها ناشی شده است.
بعضی کارشناسان در این باره هشدار دادهاند. آنها میگویند بچهها به این پرتوها حساسیت نشان میدهند و آمادگی بیشتری به ابتلا به سرطان دارند و بایستی از این نوع پرتوگیریها دوری کنند.
خطر یک سیتی اسکن تنها، یا پرتوگیری مقطعی کم است. اریک جی. هال که به همراه دیوید جی. بِرنِر از دانشگاه کلمبیا گزارش را تنظیم کردهاند میگویند: «بسیار نگران به خطر افتادن سلامتی عمومی در دورههای زمانی بلند مدت هستیم.»
این گزارش در مجلهی پزشکی New England منتشر شده است.
از سال ۱۹۸۰ تاکنون به طور متوسط پرتوگیری آمریکاییها تقریباً ۲ برابر شده است. در سال گذشته حدود ۶۲ میلیون اسکن در ایالت متحده انجام شده است که ۳ میلیون بیش از سال ۱۹۸۰ بوده است و ۴ میلیون این اسکنها بر روی کودکان انجام گرفته است.

ارسال شده در تازه ها

ارسال نظر

*